Persónuverndarstefna

Vörulagerinn (einnig vísað til „við, okkur, okkar“) á og rekur vefsvæðið vorulagerinn.is og er okkur umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem fyrirtækið meðhöndlar og leggur því mikið upp úr að tryggja öryggi persónuupplýsinga notenda. Vörulagerinn sér til þess að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga. Stefna okkar er að geyma og vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er til að geta veitt þá þjónustu sem Vörulagerinn veitir notanda. Við ábyrgjumst að nýta ekki upplýsingar um notendur á óábyrgan, óöruggan eða ólöglegan hátt. Allar upplýsingar sem notendur vefsvæðis okkar láta Vörulagernum í té eða sem Vörulagerinn sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita notendum þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

Persónuupplýsingarnar
Við notum persónuupplýsingar notenda ekki í neinum öðrum tilgangi en til er aflað. Við áskiljum okkur rétt til að deila persónuupplýsingum notenda með þriðja aðila sem kemur m.a. að tæknilegu viðhaldi, greiðsluþjónustu o.fl. (slíkir aðilar kallast einu nafni “þriðji aðili”) að því marki sem nauðsynlegt er til þess að við getum innt þjónustuna af hendi.

Tölfræðilegar samantektir
Vörulagerinn áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins, til dæmis fyrir ársskýrslu Vörulagersins, á fundum á vegum félagsins o.s.frv.

Vefhegðun
Þegar notendur heimsækja vorulagerinn.is, kann vefsvæðið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun þeirra, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður vefsvæða okkar notendur heimsækja, tímann sem notendur verja á vefnum o.fl. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra.

Upplýsingar til 3. aðila
Vörulagerinn mun ekki undir nokkrum kringumstæðum afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar notenda vefsvæða sinna til þriðja aðila nema Vörulagernum sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt beiðni notanda.

Bókhaldsgögn
Bókhaldsgögn eru geymd í samræmi við lög og reglur um færslu bókhalds og varðveislu þess. Að þeim tíma liðnum er gögnunum eytt, upplýsingum á skilagreinum er þó ekki eytt.

Takmörkun ábyrgðar
Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Vörulagerinn enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Vörulagersins. Vörulagerinn ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika.

Við höfum ekki stjórn á vefsíðum þriðja aðila
Á vefsíðum okkar kunna að vera tenglar á vefsíður samstarfsaðila, auglýsenda og annars þriðja aðila. Ef smellt er á tengil í einhverja af þessum vefsíðum skal haft í huga að um þær gilda aðrar persónuverndarreglur en okkar og að við tökum enga ábyrgð á viðkomandi reglum.

Breytingar
Vörulagerinn áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er, án fyrirvara. Ný útgáfa skal auðkennd með útgáfudegi.

Lög og lögsaga
Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Tengiliðaupplýsingar
Ef óskað er nánari upplýsinga um persónuverndarstefnu Vörulagersins skal hafa samband við okkur í síma 430 0000 eða í gegnum netfangið vorulagerinn [hjá] vorulagerinn.is

Vörulagerinn leggur mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem viðskiptavinir treysta okkur fyrir.